Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Inleiding

De gedragscode is gericht op het bevorderen van sportiviteit en respect in de sport. Dit gaat verder dan alleen datgene wat tijdens wedstrijdsituaties in het veld gebeurt. Ook de wijze waarop er met medespelers wordt omgegaan, de tegenstanders worden ontvangen, de toeschouwers aanmoedigen en het taalgebruik in de club, valt onder de aandacht van sportiviteit & respect. Deze uitgangspunten sluiten aan op het beleidsplan “Bevlogen en betrokken”. Op zich geen bijzondere afspraken want deze regels vallen onder normaal sportief gedrag. Deze regels vormen een gezonde basis voor veel plezier in de volleybalsport bij de Volleybal Vereniging Woudenberg.

Sportiviteit en respect, waar gaat het om?

Bij sportiviteit en respect -bevordering richt Woudenberg zich op een drietal aandachtsgebieden. De keuze is op deze thema’s gevallen omdat ze (1) duidelijk bijdragen aan een sportieve beoefening van de sport in wedstrijdvorm (2) de vereniging een positieve uitstraling bezorgt naar bewoners in en rond Woudenberg en (3) er voor deze thema’s veel vraag vanuit de sport zelf is.

1) Omgang met regels (willen en kunnen houden aan regels)

 • geschreven regels: je houden aan de spelregels en clubregels (zie huishoudelijk reglement (word))
 • ongeschreven regels: je houden aan de ‘gedragsnormen’ die niet altijd beschreven zijn
 • toepassen van regels

2) Omgang met anderen

 • het gedrag t.o.v. anderen: medesporters, tegenstanders, scheidsrechter, vlaggers, tellers, publiek, etc.
 • het effect van jouw gedrag op anderen: jouw (negatieve) gedrag heeft (negatieve) invloed op anderen

3) Gelijkheid van kansen

 • Woudenberg streeft er naar om ieder lid van de vereniging gelijke kansen te bieden, qua trainingstijd, niveau, mogelijkheden, etc

Uitgangspunten

Iedereen in de sport is persoonlijk verantwoordelijk voor sportief gedrag en mag daar ook op aangesproken worden (individuele verantwoordelijkheid).

Maar niet alleen individuen zijn verantwoordelijk voor fair gedrag, ook als groep en/of vereniging hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo kunnen we als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker wordt om aan persoonlijk sportief gedrag te werken. Woudenberg zal dus sporters stimuleren zich aan de spelregels te houden.

Gedragscode

Woudenberg wil met o.a. het nieuwe beleidsplan “Bevlogen en betrokken” ongewenst gedrag beperken en stelt gedragscodes op bij de vereniging. Gedragscodes zijn regels die vaak binnen de vereniging als ongeschreven regels worden gehanteerd. Deze ongeschreven regels zijn in codes vastgelegd.

Door middels deze gedragscodes vast te leggen en duidelijk te maken welke normen (regels) er gelden, wordt meteen duidelijk dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is. Iedereen wordt van deze gedragscodes op de hoogte gesteld, zodat iedereen er naar kan worden verwezen en erop kan worden aangesproken.

Algemene gedragscodes

 1. Respecteer de regels van je sport
 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
 5. Samen staan voor een faire sport

Specifieke gedragscodes

Sommige gedragscodes gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de leden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, je vereniging.
 2. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 3. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 4. Vier een overwinning met teamgenoten en staf en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 5. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 6. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 7. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 8. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten.
 9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 10. Scheld geen medespelers / staf uit tijdens training en accepteer tekortkomingen. Maak deze bespreekbaar.
 11. Bedenk goed dat iedereen in en om het team evenveel respect verdient en handel daar dan ook naar
 12. Bespreek geen (gevoelige) teaminformatie met buitenstaanders. Zorg ervoor dat zaken die binnen het team horen ook binnen het team blijven.
 13. Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve, stimulerende houding om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten. Meld voor een training/wedstrijd altijd of er rekening moet worden gehouden met eventuele ongemakken.

Toeschouwers van Woudenberg

 1. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 2. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 3. Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand wanneer er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd of training.
 4. Veroordeel elk gebruik van geweld.
 5. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 6. Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 7. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

In bovengenoemde gedragscode zijn veel relevante zaken opgenomen die ervoor moeten zorgdragen dat een ieder binnen het team met plezier deelneemt aan volleybal binnen Woudenberg. Binnen deze gedragscode zijn er misschien aandachtspunten die niet zijn opgenomen. Laat hier dan altijd je gezonde verstand spreken.

Het Bestuur en Technische Commissie van volleybalvereniging Woudenberg alsmede de trainers van de betreffende teams staan volledig achter deze gedragscodes.

 • Bij overtreding van deze gedragscodes wordt een speler in eerste instantie aangesproken door de trainer, die hiervan melding maakt bij de Technische Commissie.
 • Bij herhaling van overtreding van deze gedragscodes wordt een ieder uit het desbetreffende team verwijderd. Het oordeel ligt bij de Technische Commissie en trainer of dit van tijdelijke of definitieve aard zal zijn. Eén en ander is afhankelijk van de voorgeschiedenis.
 • Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot dezelfde maatregelen.
 • Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd.